Welcome to T.H.N-Guidance ยินดีต้อนรับสู่...งานแนะแนวโรงเรียนถาวรานุกูล จังหวัดสมุทรสงคราม
ยินดีต้อนรับสู่ Blog T.H.N-Guidance.......
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับครู for Information and Communication Technology Teachers

วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

คำอธิบายรายวิชากิจกรรมแนะแนว
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5
 
*******************************
 
                เป็นการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของผู้เรียนให้เหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล  สามารถค้นพบและพัฒนาศักยภาพของตน   เสริมทักษะชีวิต   วุฒิภาวะทางอารมณ์  การเรียนรู้เชิงพหุปัญญา  และการสร้างสัมพันธภาพที่ดี    การจัดกิจกรรมแนะแนวจึงมีขอบข่ายสาระสำคัญในการจัดกิจกรรมให้กับผู้เรียนให้ครบทั้ง   3  ด้าน  คือ
1 การแนะแนวการศึกษา    
เป็นการจัดกิจกรรมการแนะแนวที่เน้นให้ผู้เรียนให้มีพัฒนาการในการเรียนได้เต็มศักยภาพ   และเรียนอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้เทคนิคการจดบันทึกและการทำบันทึกย่อ  การพัฒนาทักษะในการอ่านและการประเมินผลการเรียน
2 . การแนะแนวอาชีพ  
เป็นการจัดกิจกรรมแนะแนวที่เน้นให้ผู้เรียนรู้จักและสำรวจความสนใจในอาชีพ   เพื่อการแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา     ตลอดจนการพิจารณาเลือกแผนการเรียนและแนวทางการศึกษาต่อที่เหมาะสมกับอาชีพที่ตนเองสนใจ   การทดสอบเกี่ยวกับความสนใจในอาชีพ    การศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพที่สอดคล้องกับผลการทดสอบ
3.  การแนะแนวด้านชีวิตและสังคม    
เป็นการจัดกิจกรรมแนะแนวที่เน้นให้ผู้เรียนเข้าใจตนเอง   รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น     มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี    สามารถปรับตัวให้ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างเป็นสุข    ฝึกกระบวนการแก้ปัญหาและตัดสินใจโดยใช้หลักเหตุผล  คำนึงถึงคุณธรรรมจริยธรรม  มีทักษะชีวิตในการป้องกันตนเองและดำเนินชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1.   ผู้เรียนทราบข้อมูลในด้านการศึกษา  การศึกษาต่อและอาชีพ  และการพัฒนาตน
2.   ผู้เรียนสามารถสำรวจ   วิเคราะห์ตนเองในด้านความสามารถ   ความถนัด  ความสนใจ 
3.   ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน  และการตัดสินใจได้ถูกต้องเหมาะสม
4.   ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อสัมมาชีพทุกชนิด  สามารถเลือกตัดสินใจ  และตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาที่มีผลต่อการวางแผนเพื่อการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ
5.    ผู้เรียนเป็นผู้มีทักษะในการดำเนินชีวิต  และพึ่งตนเองได้
6.    ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  เห็นคุณค่าของการปฏิบัติ  กระทำความดี  พัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพที่มีอยู่  และสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้
การวัดและประเมินผล กิจกรรมแนะแนว

ผู้เรียนจะได้รับการประเมินผล ผ่าน เมื่อ
1.    ผ่านการประเมินผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
2.    นักเรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80   ของเวลาเรียนทั้งหมด
3.    นักเรียนจะต้องส่งงานตามที่ได้รับมอบหมายตรงตามกำหนดเวลา  ครบถ้วนและมีคุณภาพ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น